Conservation International Suriname tevreden met regeerakkoord.
Go back

Conservation International Suriname tevreden met regeerakkoord.

Natuur centraal in Regeerakkoord 2015-2020

Conservation International Suriname (CIS), heeft in een brief aan President Bouterse op vrijdag 14 augustus 2015 laten weten tevreden te zijn met het gepresenteerde regeerakkoord 2015-2020.
Door het regeerakkoord te starten met het onderwerp ‘behoud van evenwichtige ecosystemen in het kader van duurzame ontwikkeling’, geeft de regering een krachtig signaal af dat het onze waardevolle natuur de komende vijf jaar centraal zal stellen in haar beleid”, aldus Goedschalk.  

Samen met de deelnemers van het bedrijvenplatform Friends of Green Suriname, een samenwerking van inmiddels 23 ondernemers die de visie van CIS ondersteunen, is een prioriteitenlijst samengesteld met urgente overheidsmaatregelen op het gebied van natuurbehoud. De lijst met zeven aanbevelingen maakt onderdeel uit van de brief die op 14 augustus jl.  werd aangeboden aan de President en is bedoeld als handreiking om de ambities uit het regeerakkoord te vertalen naar concrete maatregelen.

John Goedschalk geeft aan dat hij begrijpt dat de President en de nieuwe ministersploeg tijd nodig zullen hebben om zich in te lezen in de materie en om zaken voor te bereiden. Over 100 dagen wil hij graag met het Kabinet van de President en met de betrokken ministeries aan tafel om te praten over concrete acties die moeten leiden tot het inlossen van de grote ambities die de regering zich in het regeerakkoord heeft gesteld. In de brief aan de President heeft CIS het Kabinet te kennen gegeven dat het kan rekenen op steun van de organisatie als het gaat om expertise, innovatie, financiering en bijdragen aan oplossingen voor natuurbescherming. 

De inhoud van de brief en de bijbehorende bijlage zijn hieronder weergegeven:

 

President van de Republiek Suriname
Zijne Excellentie Desiré Delano Bouterse
Kleine Combéweg 2-4, Paramaribo


Paramaribo, 15 augustus 2015

 

Zijne excellentie heer Bouterse,

Namens alle mensen die hart hebben voor de Surinaamse natuur wil ik u en de rest van uw kabinet van harte feliciteren met het nieuwe Regeerakkoord 2015-2020.
Door het regeerakkoord te starten met het onderwerp ‘Behoud van evenwichtige ecosystemen in het kader van duurzame ontwikkeling’ geeft u het krachtige signaal af dat u het behoud van onze prachtige en waardevolle natuur de komende vijf jaar centraal zal stellen in uw beleid. Conservation International Suriname zegt u bij deze haar volledige steun toe en zal zich ten volle inzetten een bijdrage hieraan te leveren.

Net als de afgelopen drieëntwintig jaar zal Conservation International Suriname zich blijven inspannen voor het behoud van onze natuur ten behoeve van het menselijk welzijn in Suriname. U kunt zeker op ons rekenen, als het gaat om onze expertise, innovatie, financiering en bijdragen aan oplossingen voor natuurbescherming.

Samen met de deelnemers van ons bedrijvenplatform Friends of Green Suriname hebben we recent een prioriteitenlijst samengesteld met de naar ons idee meest urgente overheidsmaatregelen op het gebied van natuurbehoud. We bieden u deze lijst aan als een handreiking om de ambities uit het regeerakkoord te vertalen naar concrete maatregelen. In de bijlage geven we per onderwerp meer toelichting.

  1. Actualiseren Natuurbeschermingswet (1954)
  2. Aanname en behandeling Wet Kustbescherming
  3. Aanname en behandeling Wet Milieubeheer
  4. Stimuleren van Mercury Free Mining technieken
  5. Capaciteit versterken van de afdeling Natuurbescherming
  6. Bescherming van de biodiversiteit in de Surinaamse zeewateren
  7. Ontwerp, aanname en behandeling van Klimaatveranderingswet

We zien ernaar uit om samen met u, de betrokken Ministeries en andere stakeholders te werken aan het realiseren van deze doelstellingen. We wensen u veel succes toe in uw tweede ambtsperiode als President van Suriname.

Hoogachtend,

 

John Goedschalk, MBA
Executive Director,
Conservation International Suriname

 

Bijlage(n): 1. 

Bijlage 1: Voorgestelde overheidsmaatregelen ten aanzien van Natuurbeleid

1          Actualiseren Natuurbeschermingswet (1954)
In deze verouderde wet dienen nieuwe inzichten en ontwikkelingen te worden geadresseerd, zoals publieke betrokkenheid en consensus bij totstandkoming van beschermde gebieden. Ook verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen waaraan Suriname zich in de afgelopen jaren heeft gecommitteerd, zoals het Biodiversiteitsverdrag, het Klimaatsverdrag en de Internationale Handel in beschermde dieren noodzaken een urgente actualisering.

2          Aanname en behandeling Wet Kustbescherming

De laaggelegen kuststrook is kwetsbaar voor overstromingen als gevolg van de zeespiegelstijging en vereist de ontwikkeling van beleid en regelgeving ten behoeve van bescherming van de economische zone en de woongebieden die voornamelijk langs de kust zijn gesitueerd.

3          Aanname en behandeling Wet Milieubeheer

Milieubeleid omvat vele beleidsterreinen. Dit leidt tot fragmentatie en onduidelijkheden over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, met als gevolg een niet gestructureerde aanpak tegen verontreiniging. De Wet Milieubeheer voorziet in de centrale coördinatie en biedt concrete houvast voor milieugerelateerde maatregelen. Daarnaast zien bedrijven die uitvoering willen geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, door het ontbreken van een milieuwet- en regelgeving, hun bedrijfskosten omhoog gaan vanwege de moeizame aansluiting met lokale mogelijkheden.

4          Stimuleren van kwikvrije goudwinning technieken

Het “corrigerend” optreden tegen kleinschalige goudwinning is een kostbare en ingewikkelde exercitie gezien de dichtheid en uitgestrektheid van ons bos. Een effectievere methode is door  de behoefte van binnenuit te scheppen zodat  kleinschalige goudwinners ZELF de overstap willen maken naar kwikvrije goudwinning. Dit kan enkel door het introduceren, stimuleren en het praktisch aantonen van de levensvatbaarheid en de voordelen van kwikvrije goudwinning technieken. Ondernemers pleiten daarnaast voor het afdwingen van het herstel van uitgemijnde gebieden door de mijnbouwindustrie.

5          Capaciteit versterken afdeling Natuurbescherming

De afdeling Natuurbescherming heeft een cruciale rol bij het beschermen van het natuurlijk kapitaal van het land. Gezien de omvang van haar werkveld is dringend versterking nodig zodat de uitvoering van de taken, zoals toezicht houden op beschermde gebieden, handhaving van de Natuurbeschermingswet en de Jachtwet, op een verbeterde manier kan plaatsvinden.

6          Bescherming biodiversiteit in onze zeewateren

Suriname heeft volledige beschikking over de maritieme en minerale grondstoffen binnen het gebied van de Exclusieve Economische Zone (EEZ), een gebied met een oppervlakte van 291,592 km2. Het beheer van een dergelijk gebied kan bijzonder kostbaar zijn, maar het niet beheren is uiteindelijk nog kostbaarder in de vorm van inkomsten derving voor de Staat en eventuele verliezen van kostbare diersoorten die door het gebied heen migreren. Door de EEZ tot een beschermd gebied te verklaren is het mogelijk om zowel financiële als technische hulp te mobiliseren voor het beheer van dit gebied. Olie exploratie en visserij in het gebied blijven mogelijk maar dan met toepassing van duurzaamheidsrichtlijnen.

7          Klimaatveranderingswet

Als een van de meest kwetsbare landen ter wereld, en tegelijkertijd een van de weinige carbon negatieve landen, is Suriname in een unieke positie om ondersteuning te krijgen bij het zich weerbaar maken tegen klimaatverandering, terwijl anderzijds een deel van de oplossing aan te kunnen bieden middels het in stand houden van haar bosbedekking. Als Suriname wetgeving formuleert die klimaatverandering erkent en adresseert wordt daarmee een belangrijk signaal gegeven naar de internationale samenleving die fondsen beschikbaar stelt.

Gebleken is dat het onderwerp klimaatverandering nog niet leeft in de Surinaamse samenleving. Voorlichting over het onderwerp en de gevolgen voor de samenleving verdienen meer aandacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go back